Zapytanie ofertowe Nr 1 z dnia 18.03.2024r.


Dane zamawiającego:
IDEALAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. W. Witosa 49; 16-100 Sokółka
NIP: 5451692014

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie Serwera plików QNAP TS-h1277AXU-RP-R7-32G z dyskiem Seagate IRONWOLF 8 TB 7200 obr. 256 MB (w ilości 10sztuk) wraz z oprogramowaniem oraz usługą konfiguracji i wdrożenia, a także przeszkolenie min. 5 pracowników z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego.
Usługa konfiguracji i wdrożenia polega na:
- uruchomienie systemu System QuTS hero - uruchomienie i konfiguracja,
- uruchomieniu narzędzi: Hyper Data Protector, Hybrid Backup Sync, NetBak PC Agent – uruchomienie i konfiguracja,
- uruchomienie narzędzia QuFirewall, Security Center,
- backup komputerów pracowników – uruchomienie usługi na serwerze QNAP,
- prezentacja innych narzędzi oraz dostępnych aplikacji z możliwością ich wdrożenia.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, o ile warunki te są wymagane przez Zamawiającego:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują stosownym personelem adekwatnym i niezbędnym do właściwej realizacji przedmiotu zamówienia.

Kryteria oceny ofert, informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert:

Oferta oceniona zostanie na podstawie :
a) Kryterium ceny – waga 100%
Cena netto (kryterium stanowi 100% punktacji możliwej do przyznania; 100 pkt.) – cena musi być podana w PLN

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:
Zamawiający stosuje następujący wzór do oceny ofert w zakresie kryterium CENA:
P = Co/Cno x 100%
Gdzie:
P – punktacja przyznana analizowanej ofercie
Co – cena netto przedmiotu zamówienia wskazana w analizowanej ofercie
Cno – najniższa cena netto przedmiotu zamówienia wskazana w porównywanych ofertach

Maksymalnie oferta może otrzymać 100 pkt. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma tę samą łączną punktację, za najlepszą ofertę z nich uznaje się tę, która wpłynęła wcześniej.

Termin i sposób składania ofert (nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych (bieg terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy z upływem ostatniego dnia; jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następującego po dniu lub dniach wolnych od pracy):

1.    Termin i sposób składania ofert 05.04.2024 do godziny 9:00
2.    Ofertę można złożyć w następujący sposób:
– pocztą elektroniczną na adres mailowy:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (jako skan własnoręcznie podpisanego dokumentu);
- pisemnie w zamkniętej kopercie w biurze Zamawiającego pod adresem: W. Witosa 49; 16-100 Sokółka w Biurze Obsługi Klienta
2. Oferty niekompletne i nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Oferty należy złożyć na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego);
4. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę;
5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim;
6. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego;
7. Oferta oraz złożone do niej załączniki muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy wraz z pieczątką imienną (w zastępstwie pieczątki imiennej wymagany jest czytelny podpis). W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo; w przypadku oferty elektronicznej załączone w formie skanu lub jako plik cyfrowy podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
8. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia uznaje się datę otrzymania oferty przez Zamawiającego. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie;
9. Za termin złożenia oferty uznaje się termin jej wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazany wyżej adres e-mail;
10. Zamawiający przed upływem terminu do składania ofert ma prawo do:
• wycofania oferty poprzez przekazywanie e-mail z informacją o wycofaniu oferty;
• zmiany oferty poprzez powiadomienie o wprowadzeniu zmian, które musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta;
11. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.

Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od podpisania umowy Zamawiającego z Wykonawcą, ale nie dłużej niż do 31.12.2024 r.

Informacje na temat zakazu konfliktu interesów (tj. powiązań osobowych lub kapitałowych):
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia (o ile Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy):
1. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian w warunkach zamówienia lub umowy zawartej z wykonawcą/dostawcą, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano jego wyboru.
2. Dopuszczalne nieistotne zmiany umowy:
a) zaistnienia omyłki pisarskiej;
b) zmiany danych teleadresowych.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych (jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych) lub udzielenie zamówienia w częściach (jeśli Zamawiający zakłada udzielanie zamówienia w częściach):
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:
Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.


Załączniki:
- Formularz ofertowy
- Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty


Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Imię i nazwisko: Magda Malczyk
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 85 711 96 92 wew. 109